Citát

Kratičké článečky obsahující jen zajímavý citát.

Misionářská volba

Sním o mi­si­o­nář­ské volbě schop­né pro­mě­nit kaž­dou věc, aby se zvyk­los­ti, styly, roz­vrhy, slov­ník i každá cír­kev­ní struk­tu­ra staly vhod­ným ka­ná­lem pro evan­ge­li­za­ci ny­něj­ší­ho světa spíše než pro se­be­pre­zen­ta­ci.

František, Radost Evangelia

Kázání je dar...

I když milost kázání dostáváme jako Boží dar, moudrý kazatel by neustále měl dělat všechno pro to, aby jeho kázání bylo chvályhodné, a to prostřednictvím pečlivého studia toho, co káže. ... Tak Jeroným, když komentuje Ezechiela 3.1 "Sněz tu knihu", říká: "Boží slovo bychom měli ve svých srdcích uchovávat a pečlivě je zkoumat, a teprve pak je nabízet ostatním."

Humbert z Romans

Je pěkné znát Boha

Je pěkné znát Boha a být pro něho známí. Je pěkné vidět, jak Bůh vypadá: ve tváři Krista, který miloval jednoho každého z nás a kvůli nám se vydal smrti, vidíme tvář Boha samotného. Jen pokud budeme znovu zevnitř vnímat velkou hodnotu víry a její radosti, jako to vnímali v pohanské antice první křesťané, pouze pokud bude víra znovu důvodem naší radosti, budeme samozřejmě považovat za to nejdůležitější vůbec, abychom tuto vzácnou perlu chránili, abychom usilovali o její svit a naše nasazení pro tento poklad budeme pokládat za svůj největší úkol.

Joseph Ratzinger - Benedikt XVI.

Stránky