Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium (letní misie v Rožnově pod Radhoštěm)

Takto nás povzbuzuje v Mk 16,15 sám Pán Ježíš. Pro jeho učedníka to znamená přicházet k těm, kteří Boha ještě nepoznali, a svědčit o Kristu. V tomto duchu se v půli července vydal, po dlouhé a pečlivé duchovní i organizační přípravě, dominikánský misijní tým z Olomouce, pod vedením fr. Pavla Mayera OP, do Rožnova pod Radhoštěm, aby zde po dobu jednoho týdne svědčil mezi místními obyvateli.

Zdálo by se, že na Valašsku je víra stále hodně živá a tudíž že tam není koho evangelizovat. Zkušenost našich misionářů však ukázala, že i takové místo jako Rožnov skýtá půdu neosetou Slovem božím. Poslední lidová misie se zde konala v roce 1947. Od té doby vyrostla nová průmyslová čtvrť a vedle ní panelové sídliště pro dělníky, pocházející z různých částí poválečného Československa. Misionáři se setkávali s mnoha věřícími, ale také s nemálo nevěřícími, kteří se často hlásili ke komunistickým idejím. Dostali však příležitost promluvit též se Svědky Jehovovými a s buddhisty diamantové cesty, kteří mají v Rožnově regionální centrum. Nemálo duší doslova čekalo na to, až jim někdo přinese radostnou zvěst Evangelia, případně jim přispěje posilou v duchovním boji. Dokládají to četná krásná setkání, která Pán našim misionářům připravil.
Jako každý rok, i letošní misie byla doprovázena bohatým kulturním a vzdělávacím programem. Vedle divadelního představení Ester v podání týmu Rapsodického divadla a hudebního pásma křesťanské hudební skupiny mladých Juventus se po dva večery promítal nový film Lourdes, spojený s debatou na téma uzdravování a víry, na niž tým nečekaně přijel posílit fr. Jan Rajlich OP, který se mimoto zapojil i do osobní evangelizace. Přednášku na téma „Proč Bůh dopouští zlo?“ si připravil zase fr. Jordán Vinklárek OP. Také on vyšel do rožnovských ulic, stejně jako i místní otcové, farář P. Jiří Polášek a kaplan P. Lubomír Gorčík.
Kromě každodenní dopolední a odpolední adorace se letos, po vzoru hradecké misie, Nejsvětější svátost vystavovala i ve večerních hodinách. Tyto večerní adorace byly doprovázeny hudbou a skýtaly možnost předložit Pánu vlastní prosbu, napsanou na lístečku následně vloženém do košíku na stupních oltáře, aby byly následující den všechny shromážděné prosby zahrnuty do úmyslu mše svaté. Místní mladí věřící, kteří se také, stejně jako loni ve Velkých Losinách, aktivně zapojili do misijní činnosti, pod vedením mladších bratří obcházeli město a zvali na adoraci kolemjdoucí.
Také kvalitní program pro děti byl zajištěn. Dvě členky týmu s nimi „putovaly“ po stopách Sv. Pavla, v souvislosti s vyhlášením roku zasvěceného tomuto apoštolovi. Část týmu, která byla nakloněna dobrodružství, se naopak vydala s dospívajícími na Radhošť. Počasí sice příliš nepřálo procházce, avšak o to více vynikl poutní charakter tohoto výstupu.
Poslední večer misií byl dle misijní tradice věnován táboráku. Účast byla velmi hojná. Jen asi třicítka dětí hrála fotbal s fr. Gabrielem Malichem, zatímco další dvacítka až třicítka dospělých konverzovala a zpívala při kytaře u ohně. Byla to taková sladká tečka evangelizačního úsilí týmu, také proto, že se tento poslední den i počasí umoudřilo.
Úplný závěr misie ovšem patřil svatoanenské pouti, na niž přijel i otec biskup Mons. Josef Hrdlička z Olomouce, aby sloužil slavnou mši svatou ve farním kostele Všech svatých a poté v dřevěném kostelíku sv. Anny ve skanzenu, kam se šlo procesím se soškou sv. Anny, posvětil nový svatostánek. Od něj se misionářům dostalo velkého ocenění a povzbuzení do další misijní činnosti.
Rožnovská misie byla úspěšná. Již během ní dal Pán misionářům pocítit hlad místních po Božím slově a radost z toho, že jim jej mohli přinášet. Po skončení misie přišla od P. Poláška zpráva o četných žádostech o křest či o posvěcení domu. Chválíme Pána za toto veliké a krásné dílo, které koná mezi svými dětmi. „Chvalte Pána, všichni lidé, oslavujte ho, všechny národy, neboť se na nás prokázalo jeho milosrdenství, a že pravda Páně trvá navěky.“ (žalm 116/117)
Fr. Tadeáš Maria Štěpánek OP