Hanušovice 2005

Letošní pobytové misie se uskutečnily v severní výspě olomoucké arcidiecéze – městečku Hanušovicích.

Celý místní kraj je poznamenán svým dějinným osudem. Po válce totiž byli odsunuti zdejší německy mluvící občané a na jejich místo přišli většinou ateističtí obyvatelé, kteří se soustředili do nově postavených sídlišť. Původní Hanušovice i se svým kostelem leží na vrchu, asi dva kilometry od současného centra. To se vytvořilo v původní vesnici Holba spojené s Hanušovicemi poté, co byla postavena železnice a místní pivovar.
Místní věřící (mezi nimi zejména dvě mladé rodiny) nám v čele s místním činorodým farářem, otcem Petrem Dolákem, připravili opravdu příjemné zázemí, ve kterém jsme mohli působit. Skoro všichni se zúčastnili hned první mše, kterou jsme slavili v den příjezdu – na svátek svaté Marie Magdaleny, patronky našeho řádu, a také nás neustále podporovali svou modlitbou; po celý týden našich misií byl celodenní výstav Nejsvětější Svátosti v místní kapličce. Ani my jsme nepodceňovali skutečnost, že misie jsou především dílem Boží milosti a sobotu – svátek svaté Brigity jsme věnovali rekolekcím, které byly tematicky zaměřeny právě na misie.
V neděli jsme začali se samotnou misijní činností – totiž roznášením letáčků do schránek lidí, které jsme hodlali oslovit. Ještě předtím ovšem jsme oslavili den Páně slavnou mší svatou – část našeho týmu se vydala na svatoanenskou pouť do nedalekého Starého Města. Také přijela další členka našeho týmu – naše terciářka Markéta Váňová z Prahy.
V pondělí po roznesení zbytku letáčků začalo samotné obcházení domů a rozhovory s jednotlivými lidmi, které jsme zároveň zvali na všechny připravované akce. Tou dobou s námi již byla i sestra Vojtěcha, představená pražského kláštera našich kongregačních sester. V úterý byla na programu novinka našich misií nazvaná „Křesťané pro město“, kdy naši bratři velmi obětavě vydláždili prostor kolem laviček. Tohoto dne také přijela Markéta Tomečková z Olomouce, čímž byl celý misijní tým – otec Pavel, pět bratří kleriků, dva novicové, sestry Vojtěcha a Markéta Váňová a tři členové našeho olomouckého misijního společenství – Markéta Tomečková, Pavla Ráciková a Jiří Hošek – kompletní. Od středy začínal pás odpoledních a večerních akcí, na které byli zváni všichni lidé z Hanušovic. První byl na pořadu film Utrpení Krista od Mela Gibsona, který přitáhl množství zájemců. Projekce se uskutečnila díky velkorysé technické podpoře pana Zatloukala, kterému patří naše vděčné díky. Sluší se také připomenout, že dopoledne bylo odpočinkové – část z nás se vydala na „minipouť“ do nedalekých Králík a ostatní zase na Kralický Sněžník.
Čtvrtek nabízel věřícím možnost zúčastnit se takzvaného Večeřadla a po mši (která začínala jako v každý všední den v 18:00) byli všichni zváni na besedu „Zeptej se kněze“, kde se mohli dotázat přítomných kněží (mimo otců Petra a Pavla to byl i otec Jiří CSsR, kterému mnohokrát děkujeme za účast) na otázky z okruhu náboženství, církevní i společenské tematiky. V pátek jsme měli možnost prohlédnout si známý zdejší pivovar; za zprostředkování prohlídky děkujeme panu místostarostovi Felnerovi. Další program zahrnoval zpívané pašije a následné povídání otce Mariana z institutu Krista Velekněze (mnohokrát mu za ni děkujeme, stejně tak i za jeho homilii, kterou pronesl v neděli na závěr misií) a také komponovaný večer vzpomínek na Karla Kryla. Sobotní akcí byl společný táborák, který byl jednoznačně nejhojněji navštívenou akcí zvláště co se týče dětí. Misie jsme zakončili stejně, jako jsme je začali, slavnostní nedělní mší svatou.
Na závěr se patří hlavně poděkovat. Především Pánu, že dal, aby misie přes dílčí nesnáze (kupříkladu různé nemoci) byly úspěšné a skutečně požehnané. Na Něm také především záleží, jaké bude jejich skutečné ovoce. Naše díky patří také otci Petru Dolákovi a všem věřícím, kteří nám připravili ze všech sil co nejlepší podmínky. A díky patří i těm, kteří nám nezabouchli dveře, ale věnovali nám svůj čas a mluvili s námi.
fr. Ludvík O.P.